Jazykové úrovně

Společný referenční rámec jazykových znalostí

A1- úplný začátečník

Mluvčí na této úrovni dokáže sám sebe představit a zeptat se na informace základního osobního rázu, tzn. na bydliště, rodinu, všední věci okolo něho. Rozumí základním frázím a umí je aktivně používat. Používá-li jeho partner jednoduché věty a mluví-li jasně, pomalu a zřetelně, mluvčí úrovně A1 mu bez problémů rozumí a dokáže s ním jednoduše aktivně komunikovat.

A2 - falešný začátečník

Mluvčí, který je na této úrovni, rozumí komunikaci, která se vztahuje na jeho bezprostřední okolí a základní aktivity. Konverzuje v tématech něm a jeho rodině, nakupování, práci. Umí popsat své nejzákladnější potřeby a bezprostřední okolí. Jeho komunikace je spíše jednoduššího charakteru.

B1 - mírně pokročilý

Člověk v úrovni B1 je schopen komunikovat v běžných tématech, např. o práci, studiu, volném čase apod. Dokáže aktivně mluvit během situací, které ho mohou potkat při cestě do jazykové oblasti, jejíž jazyk se učí. Píše jednoduché, ale souvislé texty o tématech, které zná nebo která ho zajímají. Popisuje své běžné prožitky a cíle, odůvodňuje své názory nebo plány

B2 - středně pokročilý

Vede rozhovor s rodilým mluvčím. Člověk na této úrovni může napsat podrobné texty z širší oblasti konverzačních témat, vysvětlit názor nebo stanovisko a srovnat výhody a nevýhody. Rozumí hlavním myšlenkám složitějších textů s konkrétními i abstraktními tématy a může vést diskuzi ve svém oboru.

C1 - pokročilý

Používá jazyk flexibilně, komunikuje o společenských, profesních i akademičtějších tématech. Tvoří srozumitelné, uspořádané texty o složitých tématech, ovládá kompozici textových útvarů. Rozumí náročným i dlouhým textům. Vyjdařuje se aktivně plynule, bez zjevného nedostatku slovní zásoby nebo dlouhého hledání slov.

C2 - velmi pokročilý

Mluvčí této úrovně se vyjadřuje aktivně, spontánně, rozliší jemnější významové rozdíly a složité situace. Rozumí skoro všemu, co čte nebo co slyší. Shrnuje informace a poznatky z nejrůznějších zdrojů psaných i mluvených a vysvětlí je v logicky uspořádané formě.

Co je to Společný referenční rámec pro jazyky?

Vznikl pro srovnání jazykové znalosti lidí z různých zemí EU, aby byla dána jednotná kritéria pro hodnocení jazykových znalostí. Rozčlenění jazykových kompetencí i úrovně pro jejich hodnocení je možné nalézt v dokumentu, který vydala Rada Evropy a který je nazván Společný evropský referenční rámec pro jazyky.

Tento rámec je podkladem nejen pro hodnocení znalostí, ale i pro sestavování jazykových učebnic, studijních programů nebo testů. Je orientován především na praktickou stránku jazyka – aktivní komunikaci mluvenou i písemnou, porozumění psanému i slyšenému textu. Je zaměřen také na společenské konvence a každodenní situace z praktického života. 

Kontakt

AGENTURA EDUCO language school
Argentinská 38
Praha 7
17000

+420 233 312 187
+420 724 777 108

© 2013 - 2014 Všechna práva vyhrazena.